Jak zredukować fosfor w ściekach?

ściekiOkreślając skuteczność działania przydomowej oczyszczalni ścieków, jednym z weryfikowanych parametrów jest stężenie fosforu – w przeważającej liczbie przypadków, wartość ta wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu mg na litr cieczy. Pomimo tego, że związki fosforu nie wykazują toksyczności, przyczyniają się do wzrostu eutrofizacji powodującej szybki wzrost mikroorganizmów odtleniających wodę, a w efekcie obumierania roślin oraz większych organizmów wodnych. Jak widać, fosfor w wysokich stężeniach jest bardzo szkodliwy dla środowiska naturalnego. Fakt ten oznacza konieczność redukcji jego zawartości w ściekach – dowiedz się, w jaki sposób można tego dokonać.

 

Od czego zależy stężenie fosforu w ściekach?

Obecnie wyróżnia się trzy źródła fosforu w ściekach, do których zaliczane są detergenty (odpowiedzialne za 50-70% wartości stężenia), odpady wynikające z funkcji fizjologicznych człowieka (30-50% wartości) oraz szeroko pojęty przemysł (do 20% wartości). Jak widać, największy wpływ na wysokość stężenia fosforu ma ilość detergentów zużywanych przez człowieka. Warto pamiętać o tym, że stężenie fosforu w ściekach jest zmienne i zależne od funkcjonowania danego gospodarstwa domowego, z którego odprowadzane są zanieczyszczenia.

 

W jaki sposób redukujemy zawartość fosforu w ściekach?

Zmniejszenie stężenia fosforu w ściekach jest konieczne – każda przydomowa oczyszczalnia powinna gwarantować rozwiązania zapewniające takową redukcję. Priorytetem jest bowiem ochrona środowiska naturalnego oraz ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na życie roślin i zwierząt.

Fosfor w ściekach występuje w formie rozpuszczonej oraz zawiesinie, której główną część stanowią odpady wynikające z fizjologii człowieka. Obecnie redukcja fosforu umożliwiona jest dzięki zastosowaniu metod fizyczno-chemicznych oraz biologicznych opierających się na usuwaniu azotu i węgla. Co istotne, technologia ta skuteczna zarówno w zimę, jak i w lato.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków opierają się na działaniu specjalnych środków chemicznych wprowadzanych do komory z zanieczyszczeniami, w której zachodzi proces beztlenowego oczyszczania. Do wykorzystywanych sposobów redukcji stężenia fosforu zaliczane są również metody wykorzystujące wapno, chlorek żelaza, siarczany żelaza oraz glinu, technologie AF-BNR-CSP, OFMSW i BNR, a także proces REM-NUT, który opiera się na wymianie jonowej.