Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków – firma Maro |

> Przydomowe-oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie

PUROO 

Nowa generacja małych oczyszczalni ścieków

Oprócz szamb ekologicznych nasza firma proponuje Państwu również biooczyszalnie ścieków nowej generacji. Znajdują one zastosowanie w miejscach pozbawionych połączenia ze zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi. Mogą obsłużyć pojedyncze domy mieszkalne, letniskowe, budynki użyteczności publicznej lub ich niewielkie zespoły. Odbierają i oczyszczają ścieki bytowo-gospodarcze w ilości nie przekraczającej 7.5 metrów sześciennych w ciągu doby. Oczyszczone ścieki są rozprowadzane drenami do gruntu. Oczyszczalnie nie wymagają obsługi.

W związku z dużymi i częstymi wahaniami cen surowców aktualne ceny zbiorników podajemy na telefon.

ZASADA DZIAŁANIA

Ścieki bytowe doprowadzane są do zbiornika gnilnego (1), gdzie następuje sedymentacja (opadanie) zawiesin, flotacja tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja substancji organicznych zawartych w osadzie. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej (2). Stąd rozdzielane są do nitek drenażowych (3). Poprzez otwory w drenach trafiają do złoża rozsączającego (4), gdzie zachodzi końcowy etap oczyszczania biologicznego z udziałem bakterii tlenowych. Napływ tlenu atmosferycznego do systemu następuje przez kominki napowietrzające (5). Ruch powietrza wywołuje ciąg w pionie kanalizacyjnym i odpowietrzeniu wyprowadzonym ponad dach, a ogrzewanych ciepłem z budynku.

oczyszczalnie przydomowe lubuskie
oczyszczalnie przydomowa zachodniopomorskie

ELEMENTY SYSTEMU

Osadniki gnilne to monolityczne, jednokomorowe zbiorniki o pojemności 2,0 lub 3,0 metrów sześciennych i grubości ścianki 6 mm, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). W górnej części zbiornika jest otwór wlotowy (06) o średnicy 160 lub 110 (07) mm otwór wylotowy o średnicy 110 mm. Właz (02) z pokrywą (03) ma średnicę 450 mm; służy do usuwania nagromadzonych osadów i kożucha. Ewentualna dodatkowa nadbudowa pozwala osadzić zbiornik niżej. Filtr (04) na wylocie posiada 37-litrowe wiadro (05) wypełnione keramzytem. Separuje on większe zanieczyszczenia i spowalnia wypływ, aby nie podrywać osadów z dna zbiornika. Dzięki zastosowaniu polietylenu zbiornik jest trwały, szczelny i lekki, co jest ważne na etapie montażu.

Studzienka rozgałęźna jest jednoczęściowym zbiornikiem z polietylenu zamykanym szczelną pokrywą. Otwór wlotowy i otwory wylotowe mają średnice 110 mm. Napływające ścieki są równomiernie rozdzielane do wszystkich nitek drenażowych. Drenaż rozsączający tworzą nacięte rury o średnicy 110 mm. Sumaryczna długość drenów zależy od ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Rury drenażowe układa się w obsypce ze żwiru o granulacji 40 mm. Zastosowanie rur o czterech różnych typach nacięć zapewnia równomierną pracę drenu na całej jego długości. Zaleca się zakończyć każdą nitkę kominkiem napowietrzającym.

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 metrów sześciennych na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Zamierzoną budowę należy zgłosić we właściwym organie (np. w Starostwie Powiatowym). W zgłoszeniu należy zamieścić:

 • lokalizację oczyszczalni ścieków naniesioną na plan zagospodarowania działki,
 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
 • planowy termin rozpoczęcia robót,
 • podstawę prawną dysponowania nieruchomością.

Budowę można rozpocząć po upływie 30 dni, o ile urząd nie wniesie sprzeciwu.

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

Koszt zakupu i montażu systemu zminiaturyzowanej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej jest porównywalny z założeniem instalacji ze zbiornikiem bezodpływowym (szambo). Zyskiem jest minimalny koszt eksploatacji, bowiem osad trzeba wybierać stosunkowo rzadko: co 1,5 – 2 lata. Proces oczyszczania jest bezobsługowy, a awarii nie ma co ulec.

CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE

1. Raz na pół roku należy wyciągnąć z osadnika gnilnego filtr (kosz wypełniony keramzytem) i zawartość wysypaną z kosza dokładnie przepłukać wodą.
2. Raz na 1,5 – 2 lata (w zależności od ilości osadu) zbiornik należy opróżnić z osadu.
3. Przed rozpoczęciem używania należy podać dawkę inicjującą biopreparatu dostarczonego w komplecie z nową oczyszczalnią. Zaleca się systematyczne wspomaganie procesów biologicznych preparatem wpuszczanym przez WC w odstępie dwutygodniowym.

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym mogą być budowane na terenach, gdzie spełnione są następujące warunki:

 • poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości poniżej 1,5 metra od dna rury drenażowej
 • grunt rodzimy, na którym będzie budowana oczyszczalnia z drenażem rozsączającym powinien być dobrze, lub średnio przepuszczalny.

Planując budowę należy zachować minimalne odległości osadnika i rur drenażowych od innych obiektów:

 • 5 m od pokrywy osadnika do ścian budynków mających okna i drzwi, przeznaczonych na pobyt ludzi; w innych przypadkach wykop nie może osłabiać podłoża fundamentów budynku;
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego (do pokrywy osadnika gnilnego) na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej;
 • 70 m od najbliższej studni stanowiącej ujecie wody pitnej (po filtrze piaskowym – 30 m);
 • 3 m od drzew (korzenie mogą wrastać przez otwory w rurach i je zatykać);
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodnych;
 • 0,8 od kabli elektroenergetycznych;
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Produkujemy również oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym, przeznaczone do obsługi od 2 do 20 osób.

oczyszczalnia przydomowa lubuskie

Wielkość stosowanego osadnika gnilnego i długość drenażu dobieramy indywidualnie do potrzeb inwestora.

 

 

Ścieki odprowadzone z naszych oczyszczalni spełniają wszelkie normy środowiskowe.