> Przydomowe-oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie

PUROO 

Nowa generacja małych oczyszczalni ścieków

Nasza firma jest producentem ekologicznych oczyszczalni ścieków. Biologiczna oczyszczalnia typu SBR PUROO® jest z pewnością najlepszą małą oczyszczalnią, jaką kiedykolwiek opracowano. Nie tylko dlatego, że biooczyszczalnia PUROO® działa bez pomp i zaworów elektromagnetycznych, czyli elementów wrażliwych na awarię, ale również dlatego, że jest szczególnie trwała. Przydomowa oczyszczalnia ścieków PUROO® skutecznie oczyszcza ścieki nawet przy dużej nierówności dopływu. Nawet przy 200% przeciążeniu, jak i 25% niedociążeniu gwarantuje skuteczność.

Głównym zadaniem projektantów PUROO® było stworzenie oczyszczalni SBR, która będzie zbudowana w możliwie najprostszy sposób, tak aby wyeliminować jej awaryjność, przy jednoczesnej maksymalnej oszczędności kosztów utrzymania. Przy projektowaniu posłużono się najbardziej sprawdzonymi elementami wcześniejszych konstrukcji firmy ATB Umwelttechnologien GmbH.

Biooczyszczalnie nowej generacji

Oprócz szamb ekologicznych

nasza firma proponuje Państwu również biooczyszczalnie ścieków nowej generacji. Znajdują one zastosowanie w miejscach pozbawionych połączenia ze zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi. Mogą obsłużyć pojedyncze domy mieszkalne, letniskowe, budynki użyteczności publicznej lub ich niewielkie zespoły. Nasze nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków odbierają i oczyszczają ścieki bytowo-gospodarcze w ilości nieprzekraczającej 7.5 metrów sześciennych w ciągu doby. Oczyszczone ścieki są rozprowadzane drenami do gruntu. Biooczyszczalnie nie wymagają dodatkowej obsługi.

W związku z dużymi i częstymi wahaniami cen surowców aktualne ceny zbiorników podajemy drogą telefoniczną.

Jak działają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Ścieki bytowe doprowadzane są do zbiornika gnilnego (1), gdzie następuje sedymentacja (opadanie) zawiesin, flotacja tłuszczów i piany fermentacyjnej oraz fermentacja substancji organicznych zawartych w osadzie. Częściowo oczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający do studzienki rozgałęźnej (2). Stąd rozdzielane są do nitek drenażowych (3). Poprzez otwory w drenach trafiają do złoża rozsączającego (4), gdzie zachodzi końcowy etap oczyszczania biologicznego z udziałem bakterii tlenowych. Napływ tlenu atmosferycznego do systemu następuje przez kominki napowietrzające (5). Ruch powietrza wywołuje ciąg w pionie kanalizacyjnym i odpowietrzeniu wyprowadzonym ponad dach, a ogrzewanych ciepłem z budynku.

oczyszczalnie przydomowe lubuskie
oczyszczalnie przydomowa zachodniopomorskie

Oczyszczalnia ekologiczna: elementy systemu

Osadniki gnilne to monolityczne, jednokomorowe zbiorniki o pojemności 2,1 lub 3,55 metrów sześciennych i większe o grubości ścianki 8 mm, wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. W górnej części zbiornika jest otwór wlotowy (06) o średnicy 160 lub 110 (07) mm otwór wylotowy o średnicy 110 mm. Właz (02) z pokrywą (03) ma średnicę 450 mm; służy do usuwania nagromadzonych osadów i kożucha. Ewentualna dodatkowa nadbudowa pozwala osadzić zbiornik niżej. Filtr (04) na wylocie posiada 37-litrowe wiadro (05) wypełnione keramzytem. Separuje on większe zanieczyszczenia i spowalnia wypływ, aby nie podrywać osadów z dna zbiornika. Dzięki zastosowaniu polietylenu zbiornik jest trwały, szczelny i lekki, co jest ważne na etapie montażu.

Studzienka rozgałęźna jest jednoczęściowym zbiornikiem z polietylenu zamykanym szczelną pokrywą. Otwór wlotowy i otwory wylotowe mają średnice 110 mm. Napływające ścieki są równomiernie rozdzielane do wszystkich nitek drenażowych. Drenaż rozsączający tworzą nacięte rury o średnicy 110 mm. Sumaryczna długość drenów zależy od ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Rury drenażowe układa się w obsypce ze żwiru o granulacji 40 mm.

Uwarunkowania prawne przy budowie oczyszczalni

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 metrów sześciennych na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Zamierzoną budowę należy zgłosić we właściwym organie (np. w Starostwie Powiatowym). W zgłoszeniu należy zamieścić:

 • lokalizację oczyszczalni ścieków naniesioną na plan zagospodarowania działki,
 • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
 • planowy termin rozpoczęcia robót,
 • podstawę prawną dysponowania nieruchomością.

Budowę można rozpocząć po upływie 21 dni, o ile urząd nie wniesie sprzeciwu.

Opłacalność inwestycji

Koszt zakupu i montażu systemu zminiaturyzowanej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej jest porównywalny z założeniem instalacji ze zbiornikiem bezodpływowym (szambo). Zyskiem jest minimalny koszt eksploatacji, bowiem osad trzeba wybierać stosunkowo rzadko: co 1,5 – 2 lata. Proces oczyszczania jest bezobsługowy, a awarii nie ma co ulec.

Czynności eksploatacyjne oczyszczalni

1. Raz na pół roku należy wyciągnąć z osadnika gnilnego filtr (kosz wypełniony keramzytem) i zawartość wysypaną z kosza dokładnie przepłukać wodą.
2. Raz na 1,5 – 2 lata (w zależności od ilości osadu) zbiornik należy opróżnić z osadu.
3. Przed rozpoczęciem używania należy podać dawkę inicjującą biopreparatu dostarczonego w komplecie z nową oczyszczalnią. Zaleca się systematyczne wspomaganie procesów biologicznych preparatem wpuszczanym przez WC w odstępie dwutygodniowym.

Biooczyszczalnie ścieków: warunki stosowania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym mogą być budowane na terenach, gdzie spełnione są następujące warunki:

 • poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości poniżej 1,5 metra od dna rury drenażowej
 • grunt rodzimy, na którym będzie budowana oczyszczalnia z drenażem rozsączającym powinien być dobrze, lub średnio przepuszczalny.

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy zachować minimalne odległości osadnika i rur drenażowych od innych obiektów:

 • 5 m od pokrywy osadnika do ścian budynków mających okna i drzwi, przeznaczonych na pobyt ludzi; w innych przypadkach wykop nie może osłabiać podłoża fundamentów budynku;
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego (do pokrywy osadnika gnilnego) na terenach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej;
 • 70 m od najbliższej studni stanowiącej ujecie wody pitnej (po filtrze piaskowym – 30 m);
 • 3 m od drzew (korzenie mogą wrastać przez otwory w rurach i je zatykać);
 • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodnych;
 • 0,8 od kabli elektroenergetycznych;
 • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Produkujemy również oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym, przeznaczone do obsługi od 2 do 20 osób.

oczyszczalnia przydomowa lubuskie

Wielkość stosowanego osadnika gnilnego i długość drenażu dobieramy indywidualnie do potrzeb inwestora.

 

 

Ścieki odprowadzone z naszych oczyszczalni spełniają wszelkie normy środowiskowe.